Om Barentz Advokat AS

Barentz Advokat AS er et av Nord-Norges største forretningsadvokatfirma. Vi bistår og rådgir virksomheter, både innen det private næringsliv og i det offentlige. Barentz Advokat AS er i tillegg engasjert både som kommuneadvokat for mindre kommuner og som offentlig oppnevnt bobestyrer ved konkurs- og dødsbo.

Barentz Advokat AS har lokaler i Veitasenteret i Tromsø sentrum.

”Vårt navn og varemerke – Barentz – understreker vår tilhørighet til Nord-Norge og vårt ønske om å bidra til å utvikle landsdelen og nordområdene. På samme måte som oppdageren Willem Barentz med et brennende engasjement søkte etter en ny handelsrute i nord, ønsker også vi å bidra til at våre kunders virksomhet kan utvikles videre.”

Barentz Advokat AS er et advokatkontor bestående av 5 partnere, 1 advokatfullmektig samt 1 administrativt ansatt. Selskapet ble opprinnelig stiftet i 1993 av advokatene Tormod Seljevoll og Kurt Hamnes under navnet Advokatselskapet Seljevoll. Selskapet har helt siden oppstarten hatt et sterkt fokus på forretningsjuridiske tjenester.

Etter endring av partnersammensetningen i 2007 endret advokatselskapet organisasjonsform og navn fra Advokatselskapet Seljevoll, Hamnes, Olsen & Wikstrøm DA til Barentz Advokat AS. Selskapets profil ble i den forbindelse fornyet.

Barentz, Willem

Nederlandsk sjømann og opphavet til navnet Barentshavet. Barentz er kjent for sine 3 ekspedisjoner på 1590-tallet, der han lette etter nordøstpassasjen til Asia. På de 2 første kom han til Novaja Zemlja. På den 3. "oppdaget" han tilfeldigvis Spitsbergen i 1596, og rundet deretter nordsiden av Novaja Zemlja før ekspedisjonen ble sittende fast i isen. Han døde under et forsøk på å nå land i 1597.

Generelt utføres våre advokatoppdrag i tråd med advokatetiske retningslinjer, slik disse er beskrevet i Advokatforskriften. Vi bekrefter alltid våre oppdrag i en skriftlig oppdragsbekreftelse sammen med våre standard leveringsvilkår (PDF).

Det er viktig for oss å være forutberegnelige med hensyn til pris. Våre tjenester leveres generelt etter medgått tid, men i enkelttilfeller kan det også gis fastpris for et konkretisert oppdrag. Vi bestreber oss på å gjennomgå kostnadssiden sammen med klient ved oppstart av et oppdrag, samtidig som vi løpende forsøker å holde klienten oppdatert på utviklingen av kostnader. Våre fakturaer leveres med spesifisering av hva medgått tid er benyttet til.

Ved oppstart av oppdrag gjennomgås alltid saken med klient og vi forsøker å gi en så grundig som mulig vurdering av risiko knyttet til saken, herunder særlig i tilfeller hvor det er aktuelt å ta rettslige skritt eller hvor klient er saksøkt.

I alt for stor grad ser vi at tvister kunne vært unngått dersom en hadde håndtert prosessen riktig i utgangspunktet. Vi ønsker derfor å kunne yte vår bistand så tidlig som mulig, slik at potensielle konflikter unngås. Eksempelvis blir vi forholdsvis ofte engasjert for å kvalitetssikre dokumenter for våre klienter.

Vi er generelt opptatt av å få frem sakens faktum så godt som mulig. Særlig gjelder dette i tvister, slik at en unngår ubehagelige overraskelser senere i prosessen. I denne fasen av en sak er vi avhengige av å ha et godt samarbeidsforhold med klient. Med mindre klienten har innvendinger, benytter vi oss av elektroniske kommunikasjonsmidler for å gjøre samhandlingen med klient så effektiv som mulig.

Vi er engasjerte og dedikerte i våre oppdrag, noe som medfører at vi forsøker å være så tilgjengelige som mulig for våre klienter. Vi har gode møteromsfasiliteter ved vårt kontor i toppetasjen i Veitasenteret i Tromsø og er i utstrakt grad tilgjengelige for våre klienter både på e-post, telefon og mobiltelefon.

Ved behov benytter vi utvalgte samarbeidspartnere på en del tilstøtende forretningsområder som revisjon og finans.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å hente inn eksterne juridiske vurderinger, en ”second opinion”. I slike tilfeller benytter vi den fremste kompetanse som finnes på det enkelte rettsfelt knyttet til de juridiske fakultet i Oslo, Bergen og Tromsø. Slike betenkninger innhentes alltid i samråd med klient.

Vårt arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Vår visjon er å tilby forretningsjuridisk advokatbistand levert med høy kvalitet under filosofien kompetanse, tilgjengelighet og nærhet.

Vi skal være:

  • Et lokalt eid advokatkontor med personlig relasjon til våre kunder.
  • Yte profesjonell og høy kvalitativ juridisk bistand innen våre fagfelt.
  • Følge advokatetiske standarder.
  • Være engasjerte og dedikerte i de enkelte oppdrag.
  • Utnytte de muligheter informasjonsteknologi gir til beste for våre kunder.
  • Være forutberegnelige med hensyn til pris.

Domstolloven § 224 første ledd fastslår at advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk. Med ”god advokatskikk” menes blant annet at advokatvirksomhet skal utøves grundig, samvittighetsfullt og i overensstemmelse med hva berettigede hensyn til klientens tarv tilsier, og at advokaten skal utføre oppdrag på en tilstrekkelig hurtig måte. Med grunnlag i domstolloven § 224 annet ledd har Den Norske Advokatforening utarbeidet nærmere ”Regler for god advokatskikk”, som blant annet skal sikre at advokatvirksomhet utføres etter de ønskede etiske krav og prinsipper. Kravene er fastsatt i Advokatforskriften.

Videre er advokatvirksomhet underlagt streng lovgivning i Hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter.

Nærmere informasjon om de etiske regler finnes på Advokatforeningens hjemmesider.

Barentz Advokat AS bestreber seg på alltid å utføre våre oppdrag i tråd med advokatetiske retningslinjer, slik disse er beskrevet i Advokatforskriften og øvrige regler for advokatvirksomhet.


Vår kompetanse


Menneskene

Barentz Advokat AS består av:
Advokat Tomas Norager Haugan
Tomas Norager Haugan

Advokat MNA, Partner

Epost: tomas@barentz.no

Advokat Avein Kr. Wikstrøm
Svein Kr. Wikstrøm

Advokat MNA, Partner

Epost: svein@barentz.no

Advokat Trond Skogly
Trond Skogly

Advokat MNA, Partner

Epost: trond@barentz.no

Advokat Gunnar Kvamme
Gunnar Kvamme

Advokat MNA, Partner

Epost: gunnar@barentz.no

Advokatfullmektig Maiken S. Johnsen
Maiken S. Johnsen

Advokat MNA, Partner

Epost: maiken@barentz.no

Advokat Lars-Petter Liland
Lars-Petter Liland

Advokat MNA, Partner

Epost: lars-petter@barentz.no

Advokatfullmektig MNA Fredrik Storø
Fredrik Storø

Advokatfullmektig MNA

Epost: fredrik@barentz.no

Kontorleder Torill Braathen
Torill Braathen

Kontorleder, administrasjon

Epost: torill@barentz.no